Aydın Mali Müşavir | Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Aydın Mali Müşavir hizmetleri meslek olarak, Türkiye'de 3568 sayılı kanun sayesinde 1989 yılında yasal hale gelmiştir. Diğer meslekler gibi mali müşavir mesleğinin de tercih edilmesinde pek çok faktör bulunmaktadır.
Küreselleşmeyle birlikte gelen yoğun rekabet, teknolojik değişmeler ve gelişmeler, işletmeler için önemli fırsatlar yaratırken aynı zamanda onların rekabet avantajlarını yitirme korkusuna, başarısızlığa uğramalarına yol açabilmektedir. Toplum kuralları gereğince her bireyin yol gösterici kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar gereğince düzen sağlamak ve düzeni bozan davranışları önlemek amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda göz önünde bulundurulması gereken bazı kurallar vardır. Bunlar 3568 sayılı kanunda geçen;  etik, mesleki etik, iş etiği gibi üzerinde yoğunlaşılması gereken kavramlardır.
Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir, gerçek veya tüzel şahısların ve kurumların hesapları ile ilgili bilgilerini düzenleyen, analiz eden, varlık, borç ve sermaye hesaplarının kontrolünü sağlayan kişidir. Mali müşavirler genellikle üniversitelerin iktisat, maliye, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerden mezun olurlar ancak eğitim, staj ve sınavlar ile geçen toplan süre ortalama 8 sene sürmektedir.Aydın Mali Müşavir Görev Tanımı Nedir?

Aydın mali müşavir olarak sizlere verdiğimiz hizmetler;

-Muhasebe defteri tutmak.
-Mevzuata göre vergi planlamasını sağlamak.
-Gelir gider kontrolü yapmak.
-Bordro yönetimi yapmak.
-Hesap bilgilerini toplayıp analiz etmek.
-İç kontrolü sağlayarak, finansal güvenliği korumak.
-Bütçe kontrolü, iş planı ve finansal tablo derlemesi yapmak ve bunları sunmak.
-Finansal bilgileri gizli tutarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak.Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Mali müşavirlerin temel işleri muhasebedir yani gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların defterlerini tutmak, bilgilerini düzenlemek, analiz etmek, sermaye ve borç hesabı girişlerini yapmak ve vergi beyannamelerini hazırlamak gibi işlerdir.
3568 sayılı kanunun 2 maddesine göre bir mali müşavirin gerçek ve tüzel kişilere ait olan teşebbüs ve işletmelerin işlerini yapabileceği belirtilmiştir;

-Muhasebe işleri ve ilgili mevzuatın gerekliliği olarak, defter tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameler ile ilgili belgeleri düzenlemek.
-Muhasebe sistemini kurmak, geliştirmek, finans, malî mevzuat ve bunlarla ilgili uygulamaların işlerini düzenlemek ve bu konularda müşavirlik yapmakla beraber işletmecilik alanında yardımcı olmak.
-Bunlara ek olarak, inceleme denetim, tahkim, bilirkişilik malî tablo ve beyannamelerle ilgili yazılı metin vermek ve bunlara benzer işleri yapmak.

Firmalar bu işleri kendileri yapamaz mı diye sorarsanız, kanunda belirtildiği gibi mali idarelerle olan alışverişin mali müşavirler tarafından yürütülmesi zorunluluğu vardır. Firmaların kuruluşundan bitişine kadar maliyeye verilecek tüm raporlar, beyannameler ve bildirgeleri bir mali müşavir aracılığıyla göndermesi zorunludur. Mali müşavir firmalar ile Kamu idareleri arasında bir köprü görevi görmektedir.İşverenlerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirde Aradığı Özellikler Nelerdir?

Mali Müşavir mesleğinde belirlenen yönetmelikte, mesleğin gerektirdiği profesyonellikte sahip olması gereken özellikler şunlardır;

-Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sır tutma, sorumluluk sahibi olma gibi erdemlere sahip olması,
-Matematiksel becerisi yüksek olması.
-Finansal kararların sonuçlarını öngörü becerisine sahip olması.
-Disiplin sahibi olması.
-İş teslim tarihinin planlanan tarihe uygun çalışma programı belirlemesi.
-Ekip çalışması yapabilme becerisine sahip olması.Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavir olabilmek için üniversitelerin muhasebe, iktisat, maliye, işletme, bankacılık, hukuk, kamu yönetimi ve siyasi bilimler bölümlerinden birinde en az 4 yıllık lisans eğitimi tamamlamış olmalısınız.1989 yılında çıkarılan 3568 sayılı yasaya göre ön lisans öğrenimi görmüş kişiler serbest muhasebecilik yapabilir ancak mali müşavir unvanını kullanamaz. Lisans eğitimini tanımlayan kişiler 3 yıllık stajın ardından mesleki yeterlilik sınavından geçer not alması gerekmektedir. Yüksek lisans mezunları için staj süresi 2 yıl yeterlidir.
Mali müşavirler, imza yetkileri kullanarak veya kullanmadan çalışabilirler. İstedikleri takdirde kendi bürolarını açabilecek yetkiye sahiptir. Mali müşavirler bu işlerden farklı olarak vergi denetçisi ya da bağımsız denetçi olarak görev alabilmektedir. Bağlı oldukları odadan tescil belgesi aldıkları takdirde kendi bağımsız bürolarını açabilirler. Hem uygulamada hem mevzuatta iyi bir muhasebeciyseniz bu meslekte yükselmeniz kaçınılmaz olacaktır.


Mali Müşavirlerin Bağımsız Denetçi Olma Şartları:

-Türkiye'de yerleşik olması.
-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması.
-Yönetmelikte belirtilen uygulamalı mesleki eğitimini tamamlamış olması.
-Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemesi.
-Faaliyet İzni önceden kurum tarafından iptal edilmemiş olması.İyi Bir Mali Müşavirin Hangi Programlara Hakim Olması Gerekir?

Mali müşavirlerin e-dönüşümün getirdiği teknolojik gelişmelere ve her gün değişen mevzuata hakim olması gerekir. Pek çok işte işlemlerin daha hızlı, daha kolay ve daha güvenilir olmasından ötürü elektronik ortama geçilmiştir. Bazı belli başlı muhasebe programları bu işi oldukça kolaylaştırırken, bazı gerek devletin, gerekse özel sektördeki firmaların sunmuş olduğu programlar, işleri oldukça zorlaştırmaktadır. Artık eski kitapların rafa kalkıp mevzuatın bile online olarak takip edildiği bir döneme girdik.  Aydın’da mali müşavir olmak isteyen kişilerin muhasebe programlarını iyi derecede kullanabiliyor olması gerekmektedir. Bilgisayar, iyi derecede Microsoft Office programları, ek beyanname programları, entegratörler vb.. mali müşavirlerin kullandığı diğer materyaller diyebiliriz.Aydın Mali Müşavir Ücretleri Ne Kadar?

Aydın mali müşavir ücretleri ve defter tasdik ücretleri mükellefler arasında hep kafa karıştırıcı ve soru işareti olmuştur. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi her yılın Aralık ayında tefe-tüfe oranlarına göre değişiklik göstererek yürürlüğe girmektedir. Mali müşavirler her yıl resmi gazetede yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi’ne uymak zorundadır.  Uymayan meslek mensupları 3568 sayılı kanun hükümlerince odaların disiplin kurulları tarafından denetlemeye tabi tutularak cezalandırılır. 2021 Aydın mali müşavir ücretleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Aydın yeminli mali müşavir meslekler arasında saygın bir meslektir. Büyük firmaların işlerini yürütmekte mali müşavirliğin yetemeyeceği yerlerde ön plana çıkmaktadır. Tabii ki bu da kolay olmayacaktır. Nasıl yeminli mali müşavir olunur diye soracak olursak; Mali müşavir şartlarını yerini getirdikten sonra en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışması gerekmektedir. Bunun ardından yeminli mali müşavir sınavına girip başarılı olması gerekir. Ruhsat aldıktan sonra mesleki unvana sahip olur.


Yeminli Mali Müşavir Olma Şartları Nelerdir?

3586 sayılı kanuna göre yeminli mali müşavir olma şartları şunlardır:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak görev yapmak.
-Kamu haklarında mahrum bulunmamak.
-Memuriyetten ihraç edilmemek.
-Medeni haklar kanununca medeni hakların kullanma yeterliliğine sahip olmak.
-Mali müşavirlik mesleğinin etik kuralları dışına çıkmamış olmak.
-Devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hile ile iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

Yeminli Mali Müşavirin Görevleri Nelerdir?

Yeminli mali müşavirlerin verdiği hizmetler:
-Firma hesaplarını incelemek ve kontrol etmek.
-İşletme raporları için finansal tablo ve bütçe hazırlamak.
-Risk analizi yapmak.
-Finansal usulsüzlükler olup olmadığını incelemek ve bu incelemeyi düzenli olarak yapmak.
-Finansal sistemleri inceler ve denetlemek. Bu alandaki güncellemeleri takip etmek.
-Periyodik (aylık ve yıllık) olarak hesapları analiz etmek.
-Finansal raporların düzenini sağlamak.
-Bordro, yatırım, kredi ve harcamalarını yönetmek.
-Tasdik yapmak.Yeminli Mali Müşavirlerin Yapabileceği İşler Nelerdir?

Yeminli mali müşavirler, serbest mali müşavirlerin defter tutmak dışında düğer bütün işlerini yapabilirler. Bunlara ek olarak; kendi ofisini açabilirler, özel şirket açabilirler, fon yönetim işletmeleri, bankacılık, sigorta şirketleri, finans sektörü, büyük ticari kuruluşlar, enerji sanayi, İmalat sanayi, sağlık kuruluşları, eğitim kuruluşları, yerel ve merkezi yönetim, ulusak deneyim ofisleri, hayır kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve benzeri şirketlerle rahatlıkla çalışma imkanları vardır.Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Arasındaki Farklar Nelerdir?

Öncelikle yeminli mali müşavir olmak için serbest meslek mali müşavir olarak en az 10 sene görev yapmış olmak gerekir. Yeminli mali müşavirler, defter tutmak haricince serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptıkları tüm işleri yapabilirler. YMM'lerin defter tutması yasaklanmıştır. YMM'lerin tam tasdik yetkileri vardır. Tam tasdik terim olarak; yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ek mali tabloların ve bildirimlerin tasdik etmektir. Yeminli mali müşavirlerin yapacağı tasdik ile amacı ödenmesi veya istisna olarak ödenmemesi gereken vergilerin doğru olup olmadığını araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin