Damga Vergisi Oranları 2024 | Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da enflasyon rakamları açıklandı ve asgari ücretteki artış buna göre belirlendi. Fakat artış yalnızca maaşlarda gerçekleşmedi. Vergi oranları ve tutarları da buna bağlı olarak artış gösterdi. Dolayısıyla 2024 damga vergisi oranları ve tutarlarında da, Resmi Gazete’de yayınlanmış olan tebliğ ile değişiklik yapıldı. Şimdi hep birlikte 2024 yılı için damga vergisinde yapılan değişikliklerin oranlarına ve belirlenmiş olan yeni tutarlara bir göz atalım…

 

Damga Vergisi Oranları 2024


30 Aralık 2023 tarihinde, Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 68 numaralı Damga Vergisi Genel Kanun Tebliği ile birlikte 2024 yılı damga vergisi oranları ve tutarları duyuruldu. Cumhurbaşkanı tarafından kanunca kendisine verilmiş olan maktu damga vergisi tutarları konusundaki yetki kullanılmamış ve böylece söz konusu tutarlar ve oranlar artırılırken yeniden değerleme oranları göz önünde bulundurulmuştur. 01.01.2024 tarihinden itibaren her bir kağıttan alınacak olan damga vergisi tutarının üst sınırı ise 17.006.516,30 olarak belirlenmiştir.


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olmuştur. Söz konusu değerleme oranı 25.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayınlanmıştır. Nitekim bu yeniden değerleme oranı ile birlikte 2024 yılı damga vergisi oranları da belirlenmiştir.Maktu damga vergisindeki yeniden değerleme oranındaki artış, nispi damga vergisine ilişkin kağıtlar için uygulanmadı. Yani ücret ya da ücret yerine geçen ödemelerde düzenlenen kağıtlar için 2024 yılı damga vergisi oranları 2023 yılında olduğu gibi binde 7,59 olarak kaldı. Söz konusu rakamlar kira sözleşmeleri için binde 1,89 ve mukavelename, fesihname, temlikname, taahhütname ve sulhname gibi kağıtlar için de binde 9,48 olarak belirlendi.


 

2024 Yılında Damga Vergisine Tabi Olan Kağıtlar Nelerdir?


Türkiye’de 2024 yılı damga vergisi oranları belirlenmiş, damga vergisine tabi olan kağıtlarda 4 ana grupta toplanmıştır. Bu 4 ana grupta toplanan kağıtların listesini şu şekilde yapabiliriz:Akitlerle ilgili kağıtlar (Belli parayı ihtiva eden kağıtlar ve belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar),
Kararlar ve mazbatalar (Danıştay tarafından verilen mazbata, ilam, hakem kararları ve ihale kanunlarına tabi olan her türlü ihale kararları),
Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar (Ticari ve mütedavil senetler ve ticari belgeler),
Makbuzlar ve diğer kağıtlar (Makbuzlar, beyannameler ve resmi dairelere ibraz edilecek olan 1.00 TL’den fazla özet, suret ve tercümeler).


Yukarıdaki tüm kağıt türleri için 2024 yılı damga vergisi oranları, 30 Aralık 2023 tarihinde 32415 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Damga vergisine tabi olan tüm kağıtlar için belirlenmiş olan 2024 yılı damga vergisi oranları ve tutarlarını hemen aşağıda bulabilirsiniz..

 
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2024 YILI)  
I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) (Binde 9,48)
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0)
9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:  
a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri   (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri  (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri  (Binde 9,48)
11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler  (Binde 9,48)
12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri     (Binde 9,48)
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0)
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 0)
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1.Tahkimnameler                                                                       (467,20 TL)
2.Sulhnameler                                                                             (467,20 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                     2.628,50 TL
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (467,20 TL)
2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
    aa) Makbuz senedi (Resepise) (160,30 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant) (94,60 TL)
    ac) İyda senedi (14,70 TL)
    ad) Taşıma senedi (3,40 TL)
b) Konşimentolar (94,60 TL)
c)Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (160,30 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
ba) Bilançolar (360,10 TL)
bb) Gelir tabloları (171,90 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (171,90 TL)
c) Barnameler (14,70 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (69,80 TL)
e) Ordinolar (3,40 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları  (69,80 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (3,40 TL)
b) Vergi beyannameleri:  
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (467,20 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (624,10 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (308,30 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler  (308,30 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (308,30 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (624,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (228,80 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (228,80 TL)
f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler (365,50 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (3,40 TL)


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Güncel Bilgiler

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin