Genç Girişimci Desteği 2024 | 29 Yaş Altındaki Girişimciler Dikkat!

Sizin de bir fikriniz var fakat sermayeniz yok ise, devletin size sunmuş olduğu genç girişimci desteği 2024 yılında da devam ediyor. Türkiye gibi genç nüfusun büyük çoğunluk olduğu ülkelerde, gençlerin ülke ekonomisine olan katkısı büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte ekonomik oluşumun içerisinde yer almaları, kişisel gelişimleri ve ülke ekonomisine olan katkılarını arttırmaktadır. Teknolojik gelişimi sağlamak, cari açığı azaltmak, yerli ve milli üretimi desteklemek için bu teşvikler devlet tarafından sunulmaktadır. Dolayısıyla siz de 29 yaşını doldurmamış iseniz bu teşvik ve desteklerden yararlanabilirsiniz. 

 

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Son yıllarda kendi işletmesini kurup piyasaya girmek isteyen gençlerin sayısı büyük bir artış göstermekte fakat yüksek sigorta ve vergi maliyetleri yüzünden çekingen davranmaktadırlar. Genç girişimci desteği işte bu esnada devreye giriyor. Kendi işini kurmak isteyen 18-29 yaş arasında olan gençler için güzel bir fırsat olan genç girişimci desteği, 3 vergilendirme dönemini ve 1 yıl SGK(4b) primlerinden muaf olmayı kapsıyor. 
 

2024 yılında devam eden genç girişimci istisnaları;

 • Faaliyete başlanıldığı takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca sağlanmış olan kazancın yıllık 230.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden istisnadır.
 • 4b kapsamında 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk kez sigortalı olanların bağkur primleri 1 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Bu teşvikler kapsamında 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış olan genç girişimciler büyük avantajlar yakalıyorlar. Bu avantajların sağlanması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

 

Genç Girişimci İstisnasından Kimler Yararlanabilir?

Genç girişimci desteği şartları sağlanması durumunda vergi muafiyeti ve bağkur desteği almak mümkündür.

 • İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması.
 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olması.(Limited şirket ve Anonim şirket hariç)
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.
 • 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olmak.
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıyor olması.
 • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.


Yabancı uyruklu tam mükellef gerçek kişiler de genç girişimci istisnasından yararlanabilir.

 

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

 • 01/06/2018 tarihinden önce işe başlayan girişimciler,
 • Anonim Şirket ve Limited şirket ortakları,
 • Daha önce vergi mükellefi olan ve başka bir şirkette ortaklığı bulunan girişimciler bu teşvikten faydalanamaz.
 

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı

Bu destekten faydalanan genç girişimciler 3 vergilendirme dönemi boyunca 230.000 TL'ye kadar gelir vergisinden muaf tutulup, 1 yıl boyunca da SGK(4b) primleri hazine tarafından karşılanmaktadır. Girişimcilerin taksitleri düzenli ödemeleri halinde en düşük bağkur primi 2024 yılı itibarıyla indirimli olarak 5900,70 TL olup 12 ay boyunca toplam tutar 70.808,40 TL dir. Dolayısıyla SGK(4b) primleri hazine tarafından karşılanmaktadır.

 

Bağkur Genç Girişimci Desteği

Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde;

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” 

hükmü yer almaktadır.

 

Sigorta Prim Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıyor olmak.
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olup 29 yaşını doldurmamış olmak. 
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.
 • İlk kez sigortalı olmak.
 • İlk defa gerçek kişi olarak faaliyete başlamak.(Anonim ve Limited şirket ortakları faydalanamaz)

NOT: Adi ortaklıklarda sadece bir ortak için bağkur desteği verilmektedir.
 

 

18 Yaşından Küçükler Genç Girişimci Desteğinden Yararlanabilir mi?

Yukarıda bahsi geçen konuda SGK açısından baktığımızda, genç girişimci desteği şartlarından faydalanabilmek için gerekli üst yaş sınırı yani 18 yaşını doldurmuş olmak şartı aranmaktadır. Fakat ilgili vergi dairesi açısından verilen özelge de şu şekilde belirtilmiştir ;

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 21/06/2019 tarihi itibariyle telekominikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti faaliyetine başladığınızı belirterek Genç Girişimci istisnasından faydalanmak için Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatta bulunduğunuzu ancak, 18 yaşını doldurmamış olmanız nedeniyle tereddüt yaşandığından bahisle bu istisnadan faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz. Mükellefiyet tesis tarihi itibarıyla bilfiil işinizin başında olduğunuz, işin sevk ve idaresinin tarafınızca yapıldığı ve bu durumun nezdinizde yapılan yoklamalarla tutanak altına alındığı anlaşılmış olup 18 yaşından küçük olmanız, adınıza mükellefiyet tesis edilmesi ve bu mükellefiyetle ilgili ödevlerin kanuni temsilciniz tarafından yerine getirilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Bu itibarla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası başlıklı Mükerrer 20 nci maddesinde sayılan diğer şartları da taşımanız halinde, mezkur istisna hükümlerinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.


İlgili İçerikler:

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2024

Sanal Ofis Nedir? Sanal Ofislerde Şirket Kurmak Yasal Mı?

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? | Sigortalı Çalışırken Şirket Kurmak

Startup Nedir? Nasıl Kurulur? | Startup İle İlgili Merak Ettikleriniz

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Şirketi Kurmalıyım?

 

İş Değişikliği ve İşi Terk Durumlarında Vergi Teşviki Uygulaması

Vergi teşvikinden faydalanan kişiler faaliyeti terk etmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla teşvikten yararlanacaktır. Faaliyeti terk ettikten sonra teşvik kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlaması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu teşvikten yararlanamaz.

Örnek 1: Kişi (C), 01.06.2018 tarihinde avukatlık faaliyetine başlamış ve teşvik şartlarının tamamını taşımaktadır. Kişi (C), bu faaliyetini 18.05.2019 tarihinde terk etmiş, 07.04.2020 tarihinde aynı faaliyete yeniden başlamıştır.

Buna göre Kişi (C), 2018 ve 2019 yıllarında elde ettiği kazancı dolayısıyla teşvikten yararlanabilir, ancak 07.04.2020 tarihinde yeniden işe başladığı faaliyeti için ilk defa işe başlama şartını ihlal etmesi nedeniyle, 2020 ve izleyen yıllar için söz konusu teşvikten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
 

 

Mesleki Faaliyete ya da Mevcut İşletmeye Sonradan Ortak Olunması

Mükelleflerin mevcut bir işletmeye, mesleki faaliyete veya ortaklığa sonradan ortak olmaları durumunda, tüm şartları taşısalar bile vergi teşvikinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
 

 

İşletmenin Devir Alınması Durumunda Genç Girişimci Desteği

Mesleki faaliyetin ya da  bir işletmenin devir alınması halinde, teşvik şartlarından yararlanabilmek için mesleki faaliyetin veya işletmenin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.

Ölüm nedeni ile eş ve çocuklar tarafından mesleki faaliyetin ya da işletmenin devralınması halinde, ölen kişinin teşvikten yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartları taşımaları durumunda, teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanmaktadır.

Örnek 2 : 07.04.2017 tarihinden itibaren lokanta işletmeciliği faaliyetinde bulunan Mükellef (A), 21.04.2019 tarihinde vefat etmiş olup 23 yaşındaki oğlu işletmeyi devralmıştır. Vergi teşvikinin diğer şartlarını taşıyan oğlu (B), 2019, 2020 ve 2021 yılları için söz konusu teşvikten tam olarak yararlanabilecektir.

 

Teşvikten Yanlış veya Yersiz Yararlanan Mükelleflerin Tespit Edilmesi

Daha önce teşvikten yararlandığı halde bilgilerinde sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle teşvikten yararlandığı dönemlerde teşvik uygulamasından yararlanamayacak duruma düştüğü anlaşılan kişiler ve haksız olarak teşvikten yararlandığı tespit edilen kişilerin yararlanmış olduğu teşvikler iptal edilecektir. Bu durumda olan kişilere prim ve gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir

 

--- Sizin de yeni bir iş fikriniz var ve genç girişimci teşvikinden yararlanarak şahıs şirketi kurmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. ---UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


En İyi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin