Kosgeb Başvuru Şartları 2024 | KOSGEB Destekleri Güncel!!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmek ve stratejik sektörlerdeki işletmeleri desteklemek amacıyla çeşitli programlar geliştirmektedir. Bu programlardan biri olan Girişimci Destek Programı, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu makalede, Girişimci Destek Programı’nın Kosgeb başvuru şartları, kapsamı ve süreçlerine dair detaylı bir inceleme yapacağız.

 

Programın Amaç ve Kapsamı

Girişimci Destek Programı'nın temel amacı, stratejik önceliklere göre belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren yeni kurulan işletmelere destek sağlayarak bu işletmelerin sürdürülebilirliğini ve büyümesini teşvik etmektir. Program, yeni girişimcilerin iş kurma süreçlerini kolaylaştırmak ve mevcut işletmelerin gelişimini desteklemek için çeşitli mali ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Bu uygulama esasları, Girişimci Destek Programı'na ilişkin düzenleyici işlemleri kapsar ve programın işleyişini düzenler. Program, işletmelerin şirket kurma ve geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları mali ve operasyonel zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı hedefler.

 

Programın Dayanağı ve Tanımlar

Girişimci Destek Programı, 13 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ile 31 Ocak 2024 tarihli KOSGEB İcra Komitesi Kararı kapsamında uygulanmaktadır. Bu dayanak, programın yasal zeminini oluşturarak işletmelere sağlanan desteklerin çerçevesini ve Kosgeb başvuru şartlarını belirler.

Bu uygulama esaslarında yer alan önemli tanımlar arasında bağımsız değerlendirici, destek programı, destek tutarı, engelli, genç girişimci, geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler, girişimci, girişimcilik eğitimi, hizmet sağlayıcı, jüri, KGF (Kredi Garanti Fonu), kurul, NACE kodları ve proje gibi kavramlar bulunmaktadır. Bu tanımlar, programın işleyişine dair net bir anlayış sağlar ve işletmelerin destek sürecinde karşılaştıkları terimleri açıklığa kavuşturur.

 

Program Kapsamı ve Yararlanma Koşulları

Girişimci Destek Programı, işletmelere iş kurma ve iş geliştirme desteği sağlamak üzere tasarlanmıştır. Destek programından yararlanabilmek için işletmenin Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOSGEB sisteminde kayıtlı, işletme beyanının güncel ve aktif durumda olması gerekmektedir. Ayrıca Kosgeb başvuru şartlarından biri de girişimcilerin destek programına başvurmadan önce belirli girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmasıdır.

 

Kosgeb Başvuru Şartları

KOSGEB başvuru şartları arasında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren belirli bir süre içinde başvuru yapılması ve girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payının %50'nin altında olmaması gibi kriterler yer almaktadır. Ayrıca girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden önceki üç yıl içinde başka bir firmada %25 ve üzeri ortaklığının olmaması gerekmektedir.

 

İş Kurma Desteği

Kosgeb başvuru şartları sağlandığında iş kurma desteği kapsamında geri ödemesiz olarak kuruluş desteği ve personel giderleri desteği sağlanır. Bu destek, yeni kurulan işletmelerin ilk üç yıl boyunca mali yüklerini hafifletmeyi ve iş kurma süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlar.

 

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi statüsünde kurulan işletmelere 10.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulan işletmelere ise 20.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda, kuruluş desteğine 10.000 TL ilave edilir. Kosgeb başvuru şartları sağlandığında bu destekler, girişimcilerin başlangıç aşamasındaki mali yüklerini hafifletir ve işlerini kurmalarına yardımcı olur.

 

Personel Giderleri Desteği

Personel giderleri desteği kapsamında, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla, iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren ilk üç yıl boyunca belirli dönemlerde personel giderlerine yönelik destek sağlanır. Bu destek, işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar geri ödemesiz olarak verilir. Personel giderleri desteği kapsamında, işletmenin proje süresi içerisinde proje ile ilişkilendirilmiş personeli için destek sağlanır. Her bir personel için aylık destek üst limiti, 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarının 2 katıdır. Bu destek, işletmelerin kalifiye personel istihdam etmelerini teşvik eder ve projelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 

İş Geliştirme Desteği

İş geliştirme desteği kapsamında, yeni kurulmuş işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla hazırladıkları projelere geri ödemeli olarak çeşitli destekler sağlanır. Bu destekler arasında personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderleri yer alır. Destek oranı %80 olarak uygulanır ve toplamda 1.500.000 TL'ye kadar geri ödemeli destek sağlanır.

 

 

Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri Desteği

Bu destek kapsamında, işletmenin desteklenen projesi ile ilgili olarak satın aldığı yeni makine, teçhizat ve kalıp giderleri desteklenir. Ayrıca elektrik motorları en az IE2 verim sınıfında olan yeni olmayan makine giderleri de destek kapsamına alınır. Bu destek, işletmelerin üretim kapasitelerini artırmalarına ve daha verimli çalışmaları için gerekli olan ekipmanları temin etmelerine yardımcı olur.

 

Yazılım Giderleri Desteği

Yazılım giderleri desteği, işletmenin desteklenen proje konusu ile ilgili olarak satın aldığı yazılımın lisans bedeli, buluttan erişim hakkı bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için sağlanır. Bu destek, Kosgeb başvuru şartları sağlandığında işletmelerin dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına ve teknolojik altyapılarını güçlendirmelerine olanak tanır.

 

Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında, işletmenin proje konusu ile ilgili olarak aldığı eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi hizmet alımları desteklenir. Bu destekler, işletmelerin profesyonel hizmetlere erişimini kolaylaştırır ve projelerinin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlar.

İlgili İçerikler:


Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2024

Home Ofis Şirket Kurmak | Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti 2024

 

Kosgeb Başvuru ve Başvuruların Kontrolü

Kosgeb Başvuru Süreci: Program kapsamında iş kurma desteği için sürekli, iş geliştirme desteği için ise belirli dönemlerde başvuru yapılabilir. İşletme, Kosgeb başvuru formunu sistem üzerinden hazırlayarak onaylar. Başvurular, ilgili dönem sona erdiğinde sistem tarafından otomatik olarak silinebilir.

Başvuruların Kontrolü: Başvurular, sistem üzerinden kontrol edilerek Kosgeb başvuru ve yararlanma koşullarını sağlayıp sağlamadığı, dokümantasyon formatına uygunluğu ve eklerinin bulunup bulunmadığı gibi hususlar incelenir. Kosgeb başvuru şartları uygun bulunmayan başvurular işletmeye bildirilir ve gerekli düzeltmeler yapılması için süre tanınır.

 

İş Kurma Desteği Başvurularının Değerlendirilmesi

İş kurma desteği başvuruları, sorumlu personel tarafından değerlendirilir ve ilgili uygulama birimi müdürünün onayına sunulur. Değerlendirme sonucunda başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun düzeltilmesi talep edilebilir.

 

İş Geliştirme Desteği Başvurularının Değerlendirilmesi

İş geliştirme desteği başvuruları kurul ve jüri değerlendirmesine tabi tutulur. Kurul ve jüri üyeleri, başvuruları puanlayarak desteklenecek başvuruları belirler. Desteklenmeye hak kazanan başvurular için, kurul toplantısında desteklenecek gider kalemlerine karar verilerek işletmelere bildirilir.

 

Kurul ve Jüri Çalışma Esasları

Kurul Çalışma Esasları: Kurul, KOSGEB personeli ve bağımsız değerlendiricilerden oluşur. Kurul, başvuruları iki aşamalı olarak değerlendirir ve destekleme kararı alır. Kurul toplantıları elektronik ortamda yapılır ve girişimci kurula davet edilmeden değerlendirme yapılır.

Jüri Çalışma Esasları: Jüri, KOSGEB personeli ve bağımsız değerlendiricilerden oluşur. Jüri toplantıları fiziki veya elektronik ortamda yapılabilir. Girişimci, destek başvurusunu sunmak üzere jüri toplantısına davet edilir ve başvurusuna ilişkin sunum yapar.

 

İtiraz Süreci

İş Kurma Desteği başvurusu reddedilen işletmeler, bir defaya mahsus olmak üzere ret kararına itiraz edebilir. İş Geliştirme Desteği kapsamında yapılan kontrol ve değerlendirmeler ise nihai olup itiraz edilemez. İtirazlar, ilgili Başkanlık birimi tarafından değerlendirilir ve karar işletmeye bildirilir.

 

Taahhütname ve Revizyon

Taahhütname: İşletme, destek başvurusu esnasında Girişimci Destek Programı Taahhütnamesini sistem üzerinden onaylar. Destek kapsamında herhangi bir ödeme talebinde bulunulmamış olması şartıyla destek programından vazgeçme talebi yapılabilir.

Revizyon: İş Geliştirme Desteği kapsamında işletme, proje uygulama sürecinde en fazla üç kez revizyon talep edebilir. Revizyon talepleri kurul tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan talepler onaylanır.

 

İzleme, Destek Sürecinin Sonlandırılması ve Tamamlama

İş Kurma Desteği Süresince İzleme: İşletme, destek başlangıç tarihinden itibaren belirli dönemlerde sorumlu personel tarafından izlenir. İzleme, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam edip etmediğini kontrol eder.

İş Geliştirme Desteği Süresince İzleme: Desteklenen projeler, izleyici tarafından düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir. İzleyici, proje faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ve proje genel durumunu değerlendirir.

 

Destek Sürecinin Sonlandırılması

Destek sürecinde işletmenin devri, birleşmesi, tasfiyesinin başlaması veya kapanması durumunda destek sonlandırılır. İşletmenin durumu kurul tarafından değerlendirilir ve gerekli kararlar alınır.

 

Projenin Tamamlanması

Proje süresinin bitiminden sonraki bir ay içinde işletme, Proje Sonuç Raporu hazırlayarak sunar. Kurul, proje sonuçlarını değerlendirir ve projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verir.

 

Destek Ödemeleri ve Erken Ödeme

Destek Ödemeleri: İş kurma ve iş geliştirme desteği kapsamında uygun bulunan destekler, işletmenin ödeme talebi üzerine gerçekleştirilir. Destek ödeme talepleri, belirli kriterlere göre değerlendirilir ve onaylanır.

Erken Ödeme: İş geliştirme desteği kapsamında makine-teçhizat ve kalıp giderleri desteği için belirtilen tahmini destek tutarının %50'sine kadar teminat karşılığı erken ödeme yapılabilir.

Geri Ödemeli Desteklerde Geri Ödeme: Geri ödemeli destekler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra belirli bir takvime göre geri ödenir. Geri ödeme sürecinde faiz ve komisyon uygulanmaz.

Geri Ödemeli Desteklerde Teminat: Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinden önce işletmeden uygun şekilde teminat alınır.

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli Hükümler: Destek programına dair bildirim ve Kosgeb başvuruları yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Hatalı işlemler sonucu fazla veya yersiz ödeme yapıldığında bu ödemeler yasal faizi ile birlikte geri tahsil edilir. Destek programı süresince işletmenin ünvan ve/veya tür değişikliği gibi hususlar uygulama birimine bildirilir.

Destek Programının İzlenmesi ve Değerlendirmesi: Destek programının izlenmesi ve değerlendirilmesi, ilgili yönerge kapsamında yürütülür. Uygunsuzluk durumlarında ise KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Yürürlük ve Yürütme: Bu uygulama esasları, KOSGEB Başkanı tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer ve KOSGEB Başkanı tarafından yürütülür.

 

KOSGEB Girişimci Destek Programı, yeni kurulan işletmelerin iş kurma ve geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla kapsamlı destekler sunmaktadır. Bu program, Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmek ve stratejik sektörlerdeki işletmeleri desteklemek için önemli bir araçtır. Programın sağladığı mali ve operasyonel destekler, girişimcilerin başarılı bir şekilde işlerini kurmalarını ve sürdürülebilirliklerini sağlamalarını hedefler. Bu kapsamlı rehber, KOSGEB başvuru şartları hakkında detaylı bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır. İşletmenizin büyüme yolculuğunda bu destek programından en iyi şekilde yararlanmanızı dileriz.

İlgili İçerikler:


Sanal Ofis Nedir? Sanal Ofislerde Şirket Kurmak Yasal Mı?

Devlet Memurları Şirket Kurabilir mi? | Sigortalı Çalışırken Şirket Kurmak

Startup Nedir? Nasıl Kurulur? | Startup İle İlgili Merak Ettikleriniz

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Şirketi Kurmalıyım?

Serbest Bölgede Şirket Kurmak | Serbest Bölgelerin AvantajlarıNOT: ------Aşağıdaki Bilgiler 13/01/2024 Tarihinden Önce Düzenlenen Yönetmeliğe Göre Hazırlanmıştır------


KOSGEB destekleri, 125.000 TL ve 625.000 TL arasında faizsiz kredi vererek pek çok girişimcinin iş hayatında yer edinmesinde olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla İş hayatına yeni atılanların ve atılmak isteyenlerin de en merak ettiği sorular arasında KOSGEB başvuru işlemleri nasıl yapılır? KOSGEB destekleri nelerdir? gibi sorular yer almaktadır. Bu yazımızda KOSGEB kredi başvurusu için en merak edilen konulara değineceğiz. Kısacası KOSGEB başvuru işlemleri için hangi şartlar aranıyor onlara bakalım.

KOSGEB Başvuru Şartları 2024 ve KOSGEB Destekleri 2024

 • KOSGEB girişimcilik destekleri, yeni işletme açacak kişilere, işyerlerinin açılımı sırasında gereken sermayeyi vermektedir.
 • İşyerlerinin açılışı için yapılan gider harcamalarının %70’lik kısmı KOSGEB destekleri ile ödenir.
 • KOSGEB, hibe desteği ve faizsiz kredi desteği sunmaktadır.
 • Yapılmak istenen sektör kararlaştırıldıktan sonra, imalat ya da satış yapılacak işyerlerinin kuruluşuna başlanmalıdır.
 • İşyerlerin kuruluşu öncesinde girişimcilere eğitimler verilir. KOSGEB girişimcilik eğitimleri uzaktan eğitimle verilir ve işletmeler ile ilgili gerekli olan bütün donanım sağlanır.
 • İşyerlerinin tadilat giderleri, kira masrafları, açılış için gerekli olan dosya masrafları KOSGEB girişimcilik desteği sayesinde karşılanmaktadır.
 • KOSGEB, Önceden kurulmuş fakat büyümek ya da yurt dışına açılmak isteyen işletmeler için de destek sağlamaktadır.
 • Şehit yakınları, engelliler, gaziler ve kadınlar bu destekten ayrıcalıklı olarak faydalanır.
 • KOSGEB girişimcilik destek programı ardından iş yeri açacak kişiler, işyerleri içine gerekli masrafları kendileri karşılarlar. İşyerinin açılmasının sonrasında, KOSGEB destekleri için ödemeler gerçekleştirilir.

KOSGEB Destekleri Limitleri Ne Kadardır?

A. Yeni İş Yeri Açacaklar İçin KOSGEB Destekleri

1. GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI

*Girişimcinin son 3 yıl vergi kaydı olmaması gerekiyor
*Yapacağı işi biliyor olması gerekmektedir.
*Birinci derece aile yakınlarından başka bir kişi aynı işi yapmıyor olması gerekir.
*Daha önce sigortalı çalıştığı adreste iş yerini açmaması gerekmektedir
*Onaylandığı taktirde 1 bıl boyunca bağkurdan çıkamaz. Başka bir yerde sigortalı çalışamaz.

DESTEKLER
* Kuruluş Desteği: 5.000 TL
* Personel Desteği;

        -Birinci Dönem; 180-539 gün ise 5.000 TL
                                 540-1079 gün ise 10.000 TL
                                 1080- ve üstü gün ise 20.000 TL

        -İkinci Dönem; 360-1079 gün ise 5.000TL
                               1080-1439 gün ise 15.000 TL
                              1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Bu desteklere; iş yerini açacak kişi kadın veya 29 yaş altında erkekse 5.000 TL daha eklenir.
Prim gün sayıları işletmenin prim gün sayılarıdır.

* Sertifika Desteği: 5.000 TL

2. İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI

Kosgeb başvuru şartları;

*Girişimcinin son 3 yıl vergi kaydı olmaması,
*Yapacağı işi biliyor olması,
*Birinci derece aile yakınlarından başka bir kişi aynı işi yapmıyor olması,
*Daha önce sigortalı çalıştığı adreste iş yerini açmaması gerekmektedir
*Onaylandığı taktirde 2 yıl boyunca Bağ-Kur’dan çıkamaz. Başka bir yerde sigortalı çalışamaz.
*2 yıl boyunca destek aldığı makineleri satamaz veya kiraya veremez.

DESTEKLER
* Kuruluş Desteği; 5.000 TL
* Personel Desteği;

                 -Birinci Dönem; 180-539 gün ise 5.000 TL
                                          540-1079 gün ise 10.000 TL
                                         1080- ve üstü gün ise 20.000 TL

                 -İkinci Dönem; 360-1079 gün ise 5.000TL
                                        1080-1439 gün ise 15.000 TL
                                        1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Bu desteklere; iş yerini açacak kişi kadın veya 29 yaş altında erkekse 5.000 TL daha eklenir.
Prim gün sayıları işletmenin prim gün sayılarıdır.

* Makine Desteği;

             -Düşük Teknoloji: 100.000 TL
             -Orta Teknoloji: 200.000 TL
             -İleri teknoloji: 300.000 TL

* Danışmanlık ve Mentörlük Desteği; 10.000 TL ( Sadece orta ve ileri teknoloji de alabilmektedir)
* Sertifika Desteği; 5.000 TL

 

B. Mevcut İşletmeler İçin KOSGEB Destekleri

1. Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Şartları

a.- Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

b.- Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve yenilikçi projeler çerçevesinde adaylar; yeni bir ürün/süreç/hizmetin üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmetin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi veya yeni ürün teknolojileri vb. konulardaki maliyetleri azaltacak şekilde üretimlerini geliştiren Kosgeb başvuru sahipleri araştırma geliştirme ve inovasyon projelerinden faydalanabilmektedir

c.- Ür-Ge projeleri çerçevesinde adaylar; Değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için özgün, geliştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için projeleri desteklenmektedir.

Bu kapsamda;

a) KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar veya kanunla kurulmuş uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ararştırma ve Geliştirme veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
b) Patent belgeleriyle korunan
c) Doktora araştırmasının bir sonucu olarak,
ç) Edinilmiş teknik ürün (TİP) deneyim belgesi alınan,
d) Yerli Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) işletmeleri tarafından tamamlanan veya TEKMER bünyesindeki işletmeler tarafından başarıyla tamamlanan Ar-Ge inovasyon projelerinden kaynaklanan ürünler,
e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde meydana çıkan Ar-Ge faaliyetleri,
f) Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri sonucunda Ar-Ge merkezlerine 28.02.2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Planlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine Dair Yasa çerçevesinde yararlanan,
g) orta veya yüksek teknoloji alanlarında bulunan,
ğ) Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son mali yıla ilişkin verilere göre, ithalatı ihracattan fazla olan ürünler için Kosgeb başvurusu yapılması önem arz ediyor.

 

DESTEKLER

*Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği, 150.000 TL, %75

*Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli), 300.000 TL, %75

*Nitelikli Personel Giderleri Desteği 200.000 TL, %100

*Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği, 100.000 TL, %75

*Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği, 100.000 TL, %75

*Diğer Giderler Desteği, (Toplam Üst Limit 50.000 TL)

-Proje Danışmanlık Desteği, 20.000 TL, %75
-Eğitim Desteği, 20.000 TL % 75
-Proje Tanıtım Desteği, 10.000 TL %75
-Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ziyareti Desteği, 20.000 TL %75

*İşletme Kuruluş Giderleri Desteği, 5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan), 10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

 

2. Kobi Teknoyatırım Destek Programı Şartları

Araştırma ve geliştirme/inovasyon faaliyetlerinden kaynaklanan ürünlere yönelik yatırım projeleri başvuruları için;

a. Araştırma ve geliştirme projesinin en fazla 5 yıl önce tamamlandığını gösteren aşağıdaki belgelerden birine sahip olan.
b. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, yasal olarak kurulan vakıflar ya da uluslararası fonlar tarafından desteklenen araştırma geliştirme ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olanlar veya

- Patent belgesi olan,
- Doktora tezi konusu olan,
- Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan,
- Yerli teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme sonucunda meydana çıktığı belgelenen veya
- Kamu araştırma ve geliştirme merkezi enstitülerinde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıktığı belgelenen ya da
- 5746 sayılı kanun kapsamında Ar Ge Merkezlerinde Ar Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve çalışmasını tamamlamış işletmeler veya kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme sahibinden devralmış işletmeler Kosgeb başvurusu yapabilir.

c. Cari işlemler hesabına katkı ve fayda sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için; Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına fayda sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında bulunması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için Kosgeb başvuru işlemlerinin yapılması esastır.

DESTEKLER
a)Makine-teçhizat desteği, %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği, %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
c)Yazılım giderleri desteği, %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
ç)Personel gideri desteği, %100 Geri ödemesiz
d)Eğitim ve danışmanlık desteği, %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği, %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

 

3. Stratejik Ürün Destek Programı Şartları

Türkiye’de bulunan sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler Kosgeb başvuru işlemlerini yapabilir.

DESTEKLER
a)Makine-teçhizat desteği, %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
b) Yazılım giderleri desteği, %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
c) Personel gideri desteği, Geri ödemesiz
ç) Referans numune gideri desteği, %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]
d) Hizmet alımı desteği, %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

4. İşletme Geliştirme Destek Programı

DESTEKLER
a. Yurt İçi Fuar Desteği, 50.000 TL
b. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, 60.000 TL
c. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, 50.000 TL - 75.000 TL
d. Tasarım Desteği, 50.000 TL
e. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, 50.000 TL
f. Belgelendirme Desteği, 150.000 TL, %60
g. Test ve Analiz Desteği, 100.000 TL
h. Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği, 80.000 TL
i. Bağımsız Değerlendirme Desteği, 20.000 TL
j. Model Fabrika Desteği, 70.000 TL
k. Teknik Danışmanlık Desteği, 40.000 TL - 50.000 TL

 

5. Yeşil Dönüşüm Destek Programı

a. Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği, 1.500 TL - 2.500 TL, %100
b. Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği, 60.000 TL, 100.000 TL, %75
c. Enerji Etüt Hizmeti Desteği, 30.000 TL, %75
d. Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği, 400.000 TL, %40

 

6. İşbirliği Destek Programı

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
a)Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat
b)Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
c)Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
ç) Pazar paylarını yükseltmeleri ve marka bilinirliği oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama
d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan ortaklıklar ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet azaltıcı ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.


 

İşletici Kuruluş Modeli

Yüksek Teknoloji, Asgari Kobi Sayısı 2, 2 Milyon geri ödemesiz, 3 Milyon geri ödemeli, toplam 5 Milyon
Orta Yüksek Teknoloji, Asgari Kobi Sayısı 3, 2 Milyon geri ödemesiz, 3 Milyon geri ödemeli, toplam 5 Milyon
Diğer, Asgari Kobi Sayısı 5, 2 Milyon geri ödemesiz, 3 Milyon geri ödemeli, toplam 5 Milyon
Proje Ortaklığı Modeli
Yüksek Teknoloji, Asgari Kobi Sayısı 2, 1 Milyon geri ödemesiz, 1 Milyon geri ödemeli, toplam 2 Milyon
Orta Yüksek Teknoloji, Asgari Kobi Sayısı 3, 500.000 geri ödemesiz, 500.000 geri ödemeli, toplam 1 Milyon
Diğer, Asgari Kobi Sayısı 3, 250.000 geri ödemesiz, 500.000 geri ödemeli, toplam 750.000

7. Kobi-Gel Gelişim Destek Programı
a. Geri Ödemesiz Destek - En fazla 450.000 TL, Geri Ödemeli Destek - En fazla 1.050.000 TL
b. %60 (personel hariç)
c. Makine - teçhizat, yazılım ve hizmet giderleri için: Desteğin %70’i teminat karşılığında geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.
d. Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.

 

8. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Destek Programı
1. KURULUŞ VE DONANIM DESTEĞİ

- İşletme Kuruluş Giderleri,
- Bina Tadilatı,
- Altyapı,
- Ofis Donanımı,
- Yazılım Giderleri,
- Yeminli Mali Müşavirlik,
- Ulaşım Giderleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir.

          -Destek Üst Limiti: 100.000 $
          -Destek Oranı: % 80

 

2. OPERASYONEL GİDERLER DESTEĞİ

- Kuluçka Merkezi Kirası,
- İşletim Giderleri,
- Tanıtım Faaliyetleri,
- Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları,hizmetleri Gibi Konularda Alacağı Hizmetler Ve Düzenleyeceği Organizasyonlar

        - Destek Üst Limiti: 3.750.000 $
        - Destek Oranı:

1’inci ve 2’nci yıl için % 80
3 ile 5’inci yıllar için % 60

Uluslararası Hızlandırıcı Programı

1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,
2. Eğitim Giderleri,
3. Danışmanlık Giderleri,
4. Mentörlük Giderleri,
5. İş Yönetimi Giderleri,
6. Hukuk Giderleri,
7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,
8. Ulaşım Giderleri,
9. Konaklama Giderleri,
10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,
11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler

            -Program süresi: 3 yıl
            -Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 $’dır.
            -Destek oranı: % 80

 

KOSGEB Başvuru Şartları 2024

KOSGEB Başvuru işlemleri ve kredi almak için yapacağınız şey, ilk olarak KOSGEB’den onaylı bir girişimcilik sertifikası almaktır. Fakat bu sertifikayı almak için girişimcilik kursunu tamamlamanız gerekir. Dolayısıyla online ortam kursa katılmak ve girişimcilik sertifikası almak için Kosgeb başvuruları e-devlet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.
Kosgeb başvurusu yapıldıktan sonra, bireyler online ortamda eğitimlere katılırlar. Bu eğitimde devam zorunluluğu vardır ve eğitim sonrasında KOSGEB tarafından onay alınması durumunda iş yeri açılışı gerçekleştirebilirler. Bundan sonra yapılacak şey ise, KOSGEB veri tabanına kayıt oluşturmaktır. Sırası ile uygulanan bu işlemler sonrasında KOSGEB destekleri veren bankalardan herhangi birine giderek kredi başvurusu gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra KOSGEB destekleri için belirli koşullar tamamlandığından e- devlet üzerinde de Kosgeb başvurusu yapılabilmektedir.

 

KOSGEB Kadın Girişimci Başvuru Şartları 2024

KOSGEB destekleri, kadın girişimciler için de özel olarak imkanlar sağlamaktadır. Bunun yanında ev hanımları, kadın girişimciler, çalışmayan kadınlar iş yeri açabilmek için KOSGEB başvuru işlemleri ile devlet desteği alabilirler.
Kadınlara ekonomiye ve hayata kazandırılmak istenmektedir. KOSGEB’de bunun için son derece avantajlı fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan faydalanabilmek için de bazı KOSGEB kadın girişimci başvuru şartları mevcuttur.

 • İlk olarak KOSGEB başvuru işlemleri yapılır. Çalışmayan kadınlar İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirirken, çalışan kadınlar da KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.
 • Kosgeb başvuru şartları kabul edilen bireylerin eğitim kurslarına kayıtları yapılır.
 • E-devlet üzerinde, online olarak verilen bu derslere katılım zorunludur. Nitekim videoların bitiminde video onaylanıp sorular cevaplanmalıdır. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra girişimci sertifikası verilir.
 • Bu işlemleri tam olarak yerine getiren kişiler hibe kredilerinden yararlanabilir.
 • 2024 yılında girişimcilik kursları, online olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Sertifikayı alan kadınlar, iş yerlerini açarak kadın girişimci destek programına başvuruda bulunabilmektedir.
 • Açılan iş yeri için harcanan bütün harcamaların faturaları saklanarak KOSGEB’e istenen belgelerle gösterilmelidir. Sonrasında geri ödemeler alınabilir.
 • İş yerini açan kişi, öncelikle KOSGEB veri tabanına iş yerinin sicil numarasını kaydettirmelidir. Ardından KOSGEB kobi beyannamesi belgesi ve kobi bilgi dökümanı tamamlanmalıdır. Sonrasında da bütün harcamaların faturaları hazırlanarak KOSGEB’e verilmelidir. Bütün adımlar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır.
 • Son olarak KOSGEB kurslarına 18 yaşını doldurmuş bütün kadın başvuruda bulunabilir. Kurslar tamamen ücretsiz olarak verilir ve devam zorunluluğu vardır.

KOSGEB Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

KOSGEB başvuru işlemleri yapacak olan işletme sahipleri, işletmelerini öncelikle KOSGEB veri tabanına kaydettirmeleri gereklidir. Bunun için gerekli olan kayıt ve Kosgeb başvuru işlemleri şu şekildedir;

 • Veri tabanı kayıt sistemi açılır.
 • Sistem üzerinden verilen işlem adımları tek tek yapılarak gerekli olan bilgiler işlenir.
 • İşletmenin kayıt bilgileri eksiksiz bir şekilde girilmelidir. Sonrasında veri tabanı kayıt başvurusu yapılır ve destek talep formu doldurulur.
 • Bütün bu işlemlerin tamamlanması sonrasında, KOSGEB görevlileri başvuruyu incelemeye alırlar.

KOSGEB Kredisi Başvurusu Sırasında İstenilen Belgeler

 • Destek almak isteyen kişinin kimlik belgesi ya da ehliyetinin fotokopisi
 • KOSGEB girişimcilik sertifikası
 • Açılan iş yerine ait iş planı
 • Ortakların kimlik belgesi örnekleri
 • Adres bilgileri(işyeri)
 • Girişimcilerin ikametgah bilgileri
 • Girişimcilere ait SGK hizmet dökümü
 • KOSGEB destekleri talep beyannamesi
 • Güncel vergi levhası örneği
 • İş yerine ait gelir çizelgesi ve bilanço kayıt örnekleri
 • Açılış izinleri ve ruhsatı
 • Kuruluş sırasında yapılan harcamaların makbuz ve faturaları
 • Kira kontratı
 • Oda kayıt belgesi

Belgelerde eksiklik olması durumunda, girişimcilerin KOSGEB başvuru işlemleri ret edilir. Bu yüzden bütün belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi gereklidir.

KOSGEB Tarafından Destek Verilen Projeler

Küçük ve orta boyutlu işletmeler
Üretim
Yönetim ve organizasyon
Pazarlama
Dış ticaret
İnsan kaynakları
Mali işler ve finans
Bilgi yönetimi ve bununla ilgili alanlar
Kısaca, istihdam, ihracat, Pazar payı, verimlilik ve kapasite çoğaltıcı, maliyet azaltıcı bunun yanında da ürünle hizmetin kalitesini yükseltici, kurumsallaşmaya yönelik, müşteri memnuniyetini baz alan projeler, KOSGEB tarafından desteklenmektedir.

KOSGEB Başvuru Aşamasında Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? KOSGEB 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Şartları Nelerdir? 2024

KOSGEB‘in 03.01.2022 tarihinde açıkladığı (MKİ)Yeni Hızlı Destek Programında, pandemi döneminden etkinlenen, gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş mikro ve küçük ölçekli işletmeler KOSGEB kredi imkanlarından faydalanabilmektedir. Dolayısıyla Mikro ve Küçük İşletmelere verilecek olan faizsiz kredi miktarı yeni istihdam edilecek işçi sayısına göre 125.000 TL  ile 625.000 TL arasında farklılıklar göstermektedir. Krediler 2 yıl geri ödemesiz olup komisyonsuz ve faizsizdir.
Milyonlarca işletmeyi ilgilendiren 2 yıl geri ödemesiz, KOSGEB destekleri faizsiz kredi başvurusunun, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Destek Kapsamında İstihdam Edilebilecek Azami Personel Sayısı:

Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.

 

Ölçeğe göre asgari ve azami destek tutarları*

Mikro (en fazla 2 personel)

Küçük (en fazla 5 personel)

125.000 TL** / personel

125.000 TL (min.)

250.000 TL (maks.)

 125.000 TL (min.)

 625.000 TL (maks.)

*: İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise destek personel başına 135.000 TL olacaktır.

**: Başvuru Formunda MKİ’nin uygun gider türlerindeki tahmini harcama tutarı düşükse, düşük olan tutar esas alınacaktır.
kaynak:kosgeb.gov.trUYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin