Sermaye Artırımı Nedir? Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Sermaye artırımı, bir şirketin öz kaynaklarının artırılması amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem, şirketin finansal yapısını güçlendirmek, yatırım yapmak veya borçlarını ödemek için gerçekleştirilir. Sermaye artırımı, şirketin pay sahiplerinden ek fon sağlaması anlamına gelir ve genellikle hisse senedi ihraç edilerek yapılır. Sermaye artırımı, şirketin büyüme hedeflerine ulaşması ve rekabet avantajı elde etmesi için kritik bir finansal stratejidir.
 

Sermaye Artırımı Türleri Nelerdir?

Bedelli ve bedelsiz olarak genel olarak iki ana kategoride değerlendirilir:

Bedelli Sermaye Artırımı

Mevcut veya yeni yatırımcılardan ek sermaye sağlanması amacıyla yeni hisse senetlerinin ihraç edilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Bu tür artırımlar, şirketin yeni projeler için finansman sağlaması, borçlarını ödemesi veya işletme sermayesini artırması gerektiğinde kullanılır. Bedelli artırım, yatırımcılara şirketin gelecekteki büyümesinden pay alma fırsatı sunar ve genellikle belirli bir fiyat üzerinden yeni hisseler satın alınmasını gerektirir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirketin mevcut öz kaynaklarının hissedarlara dağıtılması yoluyla gerçekleştirilir. Bu durumda, yeni bir fon girişi olmadan, şirketin yedek akçeleri, geçmiş yıl karları veya sermaye yedeklerinden kaynak sağlanır ve mevcut hissedarlara bedelsiz yeni hisseler dağıtılır. Bu tür artırım, hissedarların şirkete olan güvenini artırır ve genellikle hissedarların elindeki hisse sayısını artırarak piyasa değeri üzerinde olumlu bir etki yaratır.

 

Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Arasındaki Farklar

Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı arasında önemli farklar vardır:

Finansal Kaynak:

Bedelli sermaye artırımı, şirketin dışarıdan fon sağlaması anlamına gelir. Yeni yatırımcıların veya mevcut hissedarların sermaye koyması gerekir.

Bedelsiz artırım ise şirketin mevcut kaynaklarının hissedarlara dağıtılması yoluyla yapılır. Yeni bir fon girişi söz konusu değildir.

Hisse Senedi İhraç Fiyatı:

Bedelli artırım, belirli bir fiyat üzerinden yeni hisse senetlerinin ihraç edilmesini içerir. Bu fiyat, piyasa değeri veya nominal değerin üzerinde olabilir.

Bedelsiz artırım, mevcut hissedarların elindeki hisselerin sayısını artırır, ancak yeni hisse senetleri herhangi bir fiyat üzerinden satılmaz.

Bedelli artırım, genellikle şirketin büyüme hedeflerine ulaşması, yeni projeler için finansman sağlaması veya borçlarını ödemesi amacıyla yapılır.

Bedelsiz artırım ise daha çok hissedarların şirkete olan güvenini artırmak ve hissedar değerini artırmak amacıyla gerçekleştirilir.

 

Hangi Durumlarda Sermaye Artırımı Yapılır?

Çeşitli durumlarda tercih edilebilir:

Yatırım ve Büyüme:

Şirketler, yeni projelere yatırım yapmak veya mevcut işlerini büyütmek için artırım yapabilir. Bu, şirketin pazarda rekabet avantajı elde etmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Borçların Ödenmesi:

Şirketler, borç yükünü hafifletmek ve finansal yapısını güçlendirmek için artırım yapabilir. Bu, borç servis maliyetlerini azaltarak şirketin karlılığını artırabilir.

İşletme Sermayesinin Artırılması:

Şirketler, günlük operasyonlarını finanse etmek ve likidite ihtiyaçlarını karşılamak için artırım yapabilir. Bu, işletme sermayesinin yeterliliğini sağlar ve şirketin mali sağlığını korur.

Stratejik Ortaklıklar:

Şirketler, stratejik ortaklıklar veya birleşmeler yoluyla büyüme hedeflerine ulaşmak için artırım yapabilir. Bu, şirketin pazar payını artırmasına ve yeni iş fırsatları yaratmasına yardımcı olur.

 

Sermaye Artırımı Hangi Şirket Türlerine Uygulanır?

Farklı şirket türlerine uygulanabilen bir işlemdir ve her şirket türü için belirli yasal ve düzenleyici gereklilikler bulunmaktadır. Türkiye'de sermaye artırımı yapabilecek başlıca şirket türleri şunlardır:

Anonim Şirketler (A.Ş.)

Anonim şirketler, artırım işlemini en sık kullanan şirket türlerindendir. Anonim şirketlerde sermaye artırımı, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile gerçekleştirilir. Anonim şirketler, pay sahiplerinden yeni sermaye sağlayarak veya iç kaynaklarını kullanarak artırım yapabilirler. Bu süreçte, yeni hisse senetleri ihraç edilerek mevcut ve potansiyel yatırımcılara sunulur.

Limited Şirketler (LTD. ŞTİ.)

Limited şirketler de artırım yapabilirler. Limited şirketlerde sermaye artırımı, ortakların kararı ve genel kurulun onayı ile gerçekleştirilir. Bu artırım işlemi, ortakların ek sermaye koyması veya şirketin yedek akçelerinin sermayeye eklenmesi yoluyla yapılabilir. Limited şirketlerde artırım süreci, anonim şirketlere göre daha basit ve hızlıdır.

Komandit Şirketler

Komandit şirketler, artırım yapabilirler ancak bu işlem, şirketin yapısına ve ortakların durumuna bağlı olarak değişir. Komandit şirketlerde artırım, komandite ve komanditer ortakların sermaye koyması veya şirketin iç kaynaklarının kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilir.

Kooperatifler

Kooperatifler, üyelerinin ortak ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuş olan tüzel kişiliklerdir ve artırım yapabilirler. Kooperatiflerde sermaye artırımı, üyelerin ek sermaye koyması veya kooperatifin yedek akçelerinin sermayeye eklenmesi yoluyla yapılabilir. Kooperatiflerde artırım süreci, genel kurul kararı ile gerçekleştirilir.

 

Sermaye Artırımına Gitmeden Önce Şirketlerin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Artırım süreci karmaşık olabilir ve dikkatli planlama gerektirir. Şirketlerin sermaye artırım yapmadan önce dikkat etmesi gereken bazı önemli adımlar şunlardır:

Stratejik Planlama:

Şirketler, artırım yapmadan önce stratejik planlarını net bir şekilde belirlemelidir. Bu, artırılan sermayenin nasıl kullanılacağını ve hedeflenen sonuçların neler olduğunu içermelidir.

Piyasa Analizi:

Şirketler, piyasa koşullarını ve yatırımcıların ilgisini analiz etmelidir. Bu, artırım için en uygun zamanı belirlemeye yardımcı olur ve yatırımcıların ilgisini çekmeyi sağlar.

Finansal Durumun Değerlendirilmesi:

Şirketler, mevcut finansal durumlarını ve gelecekteki finansal ihtiyaçlarını değerlendirmelidir. Bu, ne kadar artırılması gerektiğini ve hangi tür artırım yönteminin en uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

Yasal ve Düzenleyici Gereklilikler:

Şirketler, artırım sürecinde uyulması gereken yasal ve düzenleyici gereklilikleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu, gerekli izinlerin alınmasını ve yasal süreçlerin tamamlanmasını içerir.

İletişim ve Bilgilendirme:

Şirketler, artırım sürecinde hissedarlarını ve potansiyel yatırımcıları doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmelidir. Bu, yatırımcı güvenini artırır ve artırım sürecinin başarılı olmasını sağlar.

 

Sermaye Artırımı Yapılırken Karşılaşılabilecek Zorluklar Nelerdir?

Artırım sürecinde şirketlerin karşılaşabileceği çeşitli zorluklar vardır:

Yatırımcı İlgisi:

Yatırımcıların bu sürece olan ilgisi, şirketin finansal durumu ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Yeterli yatırımcı ilgisi olmadan artırım başarılı olamayabilir.

Piyasa Koşulları:

Bu artırım sürecinde piyasa koşulları önemli bir rol oynar. Piyasa dalgalanmaları veya ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların risk algısını artırabilir ve sermaye artırımı sürecini zorlaştırabilir.

Yasal ve Düzenleyici Engeller:

Bu artırım sürecinde uyulması gereken yasal ve düzenleyici gereklilikler, süreci karmaşık hale getirebilir ve zaman alabilir. Bu, şirketin artırım sürecini planlarken dikkate alması gereken önemli bir faktördür.

Maliyetler:

Bu artırım süreci, belirli maliyetler gerektirir. Hukuki, mali ve idari danışmanlık hizmetleri, reklam ve tanıtım faaliyetleri gibi maliyetler, şirketin finansal kaynaklarını tüketebilir.

Hissedar Tepkisi:

Artırım sürecinde mevcut hissedarların tepkisi önemlidir. Özellikle bedelli artırım durumunda, hissedarların yeni sermaye koyma isteği veya karşıtlığı süreci etkileyebilir.

 

Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Sermaye artırımı aşağıdaki adımları içerir:

1-Karar Alma

Artırım kararı, şirketin yönetim kurulu tarafından alınır ve genel kurul onayına sunulur. Bu süreçte, artırılacak sermaye miktarı ve yöntemi belirlenir.

2-Hisse Senedi İhraç Fiyatının Belirlenmesi

Sermaye artırımı sürecinde ihraç edilecek hisse senetlerinin fiyatı belirlenir. Bu fiyat, piyasa koşullarına ve şirketin finansal durumuna göre değişebilir.

3-Yasal ve Düzenleyici İzinlerin Alınması

Artırım sürecinde gerekli yasal ve düzenleyici izinler alınır. Bu, artırım kararının yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

4-Hissedarların Bilgilendirilmesi

Artırım sürecinde hissedarlar ve potansiyel yatırımcılar bilgilendirilir. Bu, yatırımcıların artırım sürecine katılımını teşvik eder ve güven oluşturur.

5-Hisse Senedi İhracı

Artırım sürecinde yeni hisse senetleri ihraç edilir ve yatırımcılara sunulur. Bu süreçte, yatırımcıların yeni hisse senetlerini satın alması ve artırım için gerekli fonların sağlanması amaçlanır.

6-Kaydileştirme ve Dağıtım

Yeni ihraç edilen hisse senetleri kaydileştirilir ve yatırımcılara dağıtılır. Bu aşamada, şirketin sermaye yapısı güncellenir ve yeni hissedarlar şirketin sermayesine dahil olur.

7-Sermaye Artırımının Tamamlanması

Artırım süreci tamamlandıktan sonra, şirketin yeni sermaye yapısı ilgili yasal mercilere bildirilir ve resmi olarak kaydedilir. Bu, şirketin sermaye artırımı sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını ve yeni sermaye yapısının geçerli olduğunu teyit eder.

Sermaye artırımı, şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşması, finansal yapısını güçlendirmesi ve piyasa rekabetinde avantaj elde etmesi için önemli bir finansal stratejidir. Bedelli ve bedelsiz artırım gibi farklı yöntemler, şirketlerin ihtiyaçlarına ve stratejik hedeflerine göre tercih edilebilir. Artırım sürecinde dikkatli planlama, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum, yatırımcı iletişimi ve piyasa koşullarının analizi, sürecin başarılı olmasını sağlayan önemli faktörlerdir.

Şirketlerin artırım yapmadan önce stratejik planlarını belirlemesi, finansal durumlarını değerlendirmesi ve gerekli yasal izinleri alması gereklidir. Artırım sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar, yatırımcı ilgisi, piyasa koşulları, yasal engeller ve maliyetler gibi faktörlerle başa çıkmayı gerektirir. Bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi, şirketin uzun vadeli başarısı ve sürdürülebilir büyümesi için kritik öneme sahiptir.


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
 

Güncel Bilgiler

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin