İzmir Muhasebe | İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar

İzmir muhasebe, muhasebe işletmelerin devamlılığı için en hayati konuların başında gelir. Finansal işlemlerin belgelenmesi, raporlanması, sınıflandırılması, kayıt tutulması gibi iş kollarının sistemli bilgiler bütünüdür. Birçok kişi muhasebe kavramını duymuştur. Muhasebe her türlü işletmeler için olmazsa olmaz bir konudur. İşletmeler büyük defter veya küçük muhasebe defteri tutmak zorundadır. İşletmeler büyüdükçe haliyle sorumluluk da artacaktır. Muhasebe toplumun en önemli birimi olan, aileden tutun da büyük holding ve şirketlere kadar herkesi ilgilendiren geniş bir konudur. Muhasebe sadece kâr amacı güden kuruluşların değil, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için de geçerli bir hizmettir. Bu sebepten ötürü, muhasebe konusunu iyi anlamak gerekmektedir. Muhasebe kavramını biraz yakından inceleyelim.
 

Muhasebe Nedir?

Muhasebe; ticari faaliyette bulunan her türlü işletmenin tüm günlük ve aylık olarak finansal hareketlerini belgelemek, sınıflandırmak, kayıt tutmak, özetlemek, raporlamak üzere sorumlu olan kişilere ya da kuruluşlara sunduğu sistemli bilgiler bütünüdür.
1989 yılında çıkarılan serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanununun Türkiye'de muhasebeciliğin şartlarını, çalışma konularını belirlemiştir. Bunun sonucunda muhasebecilik tek düzen muhasebecilik sistemine girmiş, muhasebeciler arasında uygulama farkları ortadan kalkmıştır. Son yayınlanan değişiklere göre serbest muhasebeci unvanı ortadan kalkmış, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanları vardır. İzmir muhasebe ihtiyacı için paylaşımcı olmayı esas alarak ekip çalışmasını ön planda tuttuğumuz büromuzda hizmet veriyoruz.

 

Muhasebenin Amacı Nedir?

Muhasebenin gerekliliğini, hangi sorunlara çözüm olduğunu, kimlere hitap ettiğini şöyle sıralayabiliriz:
  • Devlet kanun şartı koyar. Devletin ticaret yapılabilmesi için sağladığı güven, huzur, altyapı ve ticaret düzenleyen kanunlar anlaşmazlıklarda, hakimlik gibi hizmetleri sürdürmesi gerekir. Bunun için de gerekli geliri vergi olarak alması, bu geliri alırken adaletli olması gerekir. Bu adaleti sağlarken muhasebeden yardım alır.
  • İdareciler için iş karmaşık ise, başkalarını çalıştırmak gerekiyorsa iş sahibi, ortakları ve diğer yöneticilerce istenebilir. Çalışanların yaptıkları işi kontrol etmede, hangi işin daha kârlı hangi işin zararlı olduğunu anlamaya, çözüm olarak ne yapılması gerektiğini çözümlemede yardımcı olur. Günlük işlerde fark edilmesi zor olan ama uzun süreyi kapsayan yüksek sayıdaki veriye, örneğin istatistiksel analiz veya yapay zeka uygulanarak olayların bütününe bakıldığında fark edilemeyecek öngörülmesi güç bilinmezlerin farkına varmaya olanak tanır. Ayrıca bir işletmeni günlük karmaşık işlerini hafızaya kaydederek unutulmasını engeller.
  • İş sahipleri eğer bir gün kendisinin değeri söz konusu olduğunda örneğin; devretme, ortak olma, ortak alma, ortakların ayrılması, veraset, boşanma ve boşanmadan kaynaklı ortak mülke pay hesabı gibi durumlar. Bu durumlardaki değerlerin saptanması için gerekli olan, iş sahiplerinin sahip olduğu değerler, kıymetler, borç ve alacaklar, dönemsel girdi çıktılar gibi verilere muhasebe sayesinde elde etmesi mümkündür.
  • Diğer yandan büyük borçlanmada karı taraf, büyük müşteriler, komşular, çevreciler, çalışanların birçoğu, iş müracaatı yapanlar, tedarikçiler ve hisselerin ticaretini yapan işletmeler değerlendirme yaparken kesin verilere dayanarak destek alır.
Vergi mükellefleri ile devlet arasında köprü oluşturarak hizmet verdiğimiz büromuzda İzmir muhasebe ihtiyacına çözüm üretiyoruz.

 

Muhasebenin Temel Kavramları

Sosyal sorumluluk kavramı

Sorumluluk; verilen görevleri yerine getirme bilincidir. Muhasebe açısından ise; işletme yaptığı faaliyetler sonucu birçok kişi ve kuruluşla muhatap olmaktadır. İşletme faaliyetleri terini getirirken sorumluluk bilincinde olmalıdır. Muhasebe bilgileri doğru, tarafsız, adil olmalıdır. Yanlış bilgiler vererek insanları yanıltmamalıdır. Belli bir kişi veya grupların değil, toplumun çıkarlarını amaçlamalıdır. Bu kavram hukuki açıdan sorumluluk ve vicdani sorumluluğu da içermektedir.


Kişilik kavramı

İşletme sahibinden, ortaklardan, işletme ile ilgisi olan kişiler ve kurumlardan ayrı bir kişiliğe sahiptir. Hukuki açıdan iki tür kişilik vardır. Bunlar; gerçek ve tüzel kişilerdir. Tüm insanlar gerçek kişilerdir. Bir amaç uğruna bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu topluluklar ise tüzel kişilerdir. Buna göre işletmeler tüzel kişilerdir. Yapılan işlemler bu kişilik adına yürütülür.


İşletmenin sürekliliği kavramı

İşletmelerin faaliyetleri bir süre içerisinde değil, bir süreye bağlı olmadan sürdürmesi lazımdır. Bu sebepten ötürü işletme sahipleri ve hissedarların ölümüyle sonuçlanmaması lazımdır. Sahiplerinin ölümünden sonra işletme kalan varisler tarafından işletmeye devam edilmektedir. Bu kavram maliyet esasının temelini oluşturmaktadır.


Dönemsellik kavramı

İşletmelerin sınırsız olarak kabul gören ömrü belli dönemlere ayrılarak ger dönemin faaliyetlerini birbirinden bağımsız olarak sürdürülmesi gerekir. Muhasebede bu dönem genellikle bir yıl olarak belirlenir. Her dönem birbirinden bağımsız, gelir-gideri birbiri ile karşılaştırılarak o döneme ait kâr ya da zarar tablosu çıkartılır.


Parayla ölçülme kavramı

Bu kavram, parayla ölçülebilen iktisadi olayların ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimince yansıtılmasını ifade etmektedir. Muhasebe işlemleri ulusal para birimine göre yapılmaktadır.


Maliyet esası kavramı

İşletmelerin faaliyetleri konusuna giren mal veya hizmetler bütününün elde edilmesi için katladığı her türlü faktörlere para olarak ifade edilen toplam değere maliyet denir. Bir varlığı elde ederken verilen parasal değerdir. İşletmelerin edindiği tüm varlık ve hizmetler muhasebeleştirilirken bunların maliyeti esas alınmaktadır. Piyasa şartlarındaki değişim le beraber malın değeri de değişebilir. Para değerindeki değişmeler ile maliyet değerindeki değişmeler anlamsızlaşırsa maliyet yeniden hesaplanır.


Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

Muhasebedeki yapılacak işlemler belgelenmesi be kayır tutulması gerekir. Belgeler usulüne uygun dayanmalı, gerçeği yansıtmalıdır. Kişilerin bayına değil, makbuz, fatura, senet gibi belgelere dayanarak kayıt yapılması gerekir.


Tutarlılık kavramı

Muhasebede yapılacak işlemler yapılan yöntemler her dönemde aynı şekilde yapılması gerekir. Benzer işlem ve olaylarda işlemler değişmemelidir. Eğer değiştirilecek olduğu zaman geçerli sebep olmalı, bu değişimin sebep-sonuçları açıklanması parasal etkilerinin mali tablolarda dipnot olarak açıklaması gerekmektedir.


Tam açıklama kavramı

Muhasebede kullanılan Tablolar işletmenin bilgilerine ihtiyaç duyan, öğrenmek isteyen ilgi gruplarına yardımcı olacak şekilde yeterli, sade, anlaşılır olmalıdır. Örneğin, borç tutarı yazılırken bunların biçimi vadesi, ayrı ayrı şekilde belirtilmesi gerekir.


İhtiyatlılık kavramı

İşletmenin karşılaşacağı zorlukları ve riskleri göz önüne almalıdır. Örneğin, ileri tarihli bedeli tahsil edilmek üzere mal veya hizmet satıldığı zaman hemen gelir olarak kaydedilmemesi gerekir. Aynı şekilde bir gider veya zarar oluştuğu zaman bu kar veya zarar ödenmedikçe bu yansıtılmaması gerekir.


Önemlilik kavramı

Bir hesap kalemi veya mali bir olayın ağırlık ve değerinin mali tablolarda değinmesi gerekir. Önemli hesap tutarları sayısal sonuç olarak küçük olsa bile gösterilmelidir. Bir bilgi verilmediği zaman tablo doğru yorumlanamıyorsa o bilginin önemli olduğunu söyleyebiliriz.


Özün önceliği kavramı

Muhasebe kayıtları yapılacak olduğunda şekilden çok, finansal özellikleri, işletme için ifade ettiği önem, göz önüne alınması gerekir. Genellikle şekil ve öz paralel şekilde ilerler. Fark olursa öz öncelik olacaktır. Örneğin; bir alacak zamanında tahsil edilemediğinde öz olarak şüpheli duruma düşecektir. İşletme açısından borçlu ödeme yapacağından emin olsa bile alacağın şüpheli durumuna düştüğüne dair kayıt yapılmalıdır.

Muhasebenin Fonksiyonları Nelerdir?

  1. Kaydetme fonksiyonu
  2. Sınıflandırma fonksiyonu
  3. Özetleme fonksiyonu
  4. Raporlama fonksiyonu
Muhasebe üç bölüme ayrılmaktadır. Bunlar;


Genel muhasebe

İşletmenin parasal işlemlerinin belgelere dayanarak günlük ve aylık periyotlarda izlendiği muhasebedir. Diğer adıyla finansal muhasebedir. İşletmelerin borç, alacak, gelir, gider, kâr, zarar, varlık ve kaynakları genel muhasebe sayesinde öğrenilir. Genel muhasebe, inşaat, banka, konaklama, şirketler muhasebesi gibi uzmanlık alanları izler. Genel amacı işlemleri unutulmamasını sağlamaktır.


Maliyet muhasebesi

İşletmenin ürettiği mamul veya hizmetin maliyet fiyatının saptanması, işletme giderinin denetlenmesi, fiyat incelemesi ve satış fiyatlarının belirlenmesinde kullanılır. Üretilen malın maliyetini ve piyasa şartlarına göre satış fiyatının tespit edilmesinde, giderlerin kontrolünde, sunduğu bilgiler ile planlanmaya ve yöneticilerin vereceği kararlara yardımcı olur.


Yönetim muhasebesi

Bir işletmede yöneticilerin işletme yönetiminde alacakları kararlarda kullanılan bilgi ve raporları düzenleyen, raporlayan ve yorumlayan muhasebe dalıdır. İşletmedeki yöneticilerin karar vermesinde yardımcı olur.
Bunlara ek olarak ön muhasebe ve genel muhasebe kavramlarıyla karşılaşabiliriz. Ön muhasebe ve genel muhasebenin farkına bakacak olursak; Ön muhasebe işletmenin gelir ve gider takibinde ödeme ve tahsilatların yapılmasın ile ilgilenmektedir. Genel muhasebede ise daha çok finansal tablolarla da büyük bir takip altına alması mümkündür. Özetleyecek olursak, ön muhasebe fatura kesim ve sınıflandırılmasıyla, genel muhasebe vergi takibi ve ödenmesinden sorumlu olacaktır.
Size en yakın mali müşavir olarak, mali müşavirin sorumlulukları kapsamında Bayındır mali müşavir ihtiyacına yön veriyoruz.

 

İzmir Muhasebe Ücretleri ve Defter Tasdik Ücretleri

İzmir muhasebe ücretleri ve defter tasdik ücretleri mükellefler arasında hep soru işareti olmuştur. Defter tasdik ve muhasebe ücretleri ilden ile, ilçeden ilçeye, yapılan işin hacmine göre, işçi sayısına göre, yapılan işin konusuna göre değişiklik göstermektedir.
2022 İzmir muhasebe ücretleri ve
defter tasdik ücretleri konusunda güncel bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz. En İyi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin