Türkiye’de Şirket Kurmak İçin Yapılması Gerekenler!!!

Türkiye’de şirket kurmak, girişimciler için cazip bir fırsattır. Türkiye, büyük bir pazar, stratejik bir konum, nitelikli iş gücü ve teşvikler sunan bir ülkedir. Türkiye’de şirket kurmak için, ilk olarak iş fikrini geliştirmek, iş planı ve finansman kaynaklarını oluşturmak, hukuki yapıyı belirlemek, hukuki süreçleri tamamlamak ve işe alım, reklam, mali planlama gibi adımları atmak gerekir. Türkiye’de şirket kurmak için farklı şirket türleri arasından seçim yapmak da önemlidir. Tek kişilik işletme, limited şirket, anonim şirket gibi seçenekler vardır. Her birinin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Türkiye’de şirket kurmak için gerekli belgeler ve izinler de şirket türüne göre değişmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Ticaret Bakanlığı sitesini ziyaret edebilirsiniz. Türkiye’de şirket kurmak, iş dünyasına sağlıklı bir biçimde adım atmak için özenli bir planlama gerektirir.

 

Türkiye’de Şirket Kurmak İçin Önce Planlama Yapın!

Şirket kurmadan önce planlama yapmanın önemi, birçok kaynakta vurgulanmaktadır. Planlama, işletmenin vizyonu, misyonu, hedefleri, stratejileri, pazarlama planı, finansal planı, risk analizi gibi unsurları içeren bir süreçtir. Planlama, işletmenin performansını ölçmesine, değerlendirmesine ve geliştirmesine olanak sağladığı gibi geleceğe hazırlanmasına ve vizyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunur.

 

İş Fikrini Geliştirmek

Hangi sektörde faaliyet göstereceğinizi, hangi ihtiyacı karşılayacağınızı, hangi müşteri segmentine hitap edeceğinizi, rakiplerinizin kimler olduğunu ve nasıl farklılaşacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. Pazar araştırması yaparak, iş fikrinizin gerçekçi ve uygulanabilir olduğundan emin olmalısınız. İş fikrinizi geliştirirken, SWOT analizi, iş modeli kanvası gibi araçlardan yararlanabilirsiniz.

 

Hukuki Yapıyı Belirlemek

Şirketinizin hukuki yapısı, vergi, muhasebe, sigorta, yönetim, ortaklık gibi konularda etkili olacaktır. Türkiye’de şirket kurmak için farklı şirket türleri arasından seçim yapabilirsiniz. Bunlar:

o          Şahıs Şirketi Kurmak: Şirket sahibinin tek başına karar verdiği, sermaye ve sorumluluğunun sınırsız olduğu, basit bir şirket türüdür. Kuruluşu kolay ve ucuzdur, ancak büyüme potansiyeli düşüktür.

o          Limited Şirket Kurmak: En az bir, en fazla 50 ortağın bir araya gelerek kurduğu, sermaye ve sorumluluğunun sınırlı olduğu, orta ölçekli bir şirket türüdür. Kuruluşu biraz daha zor ve masraflıdır, ancak büyüme potansiyeli yüksektir.

o          Anonim Şirket Kurmak: En az bir, en fazla 500 ortağın bir araya gelerek kurduğu, sermaye ve sorumluluğunun sınırlı olduğu, büyük ölçekli bir şirket türüdür. Kuruluşu en zor ve masraflı olan şirket türüdür, ancak büyüme potansiyeli en yüksek olanıdır.

 

İş Planı ve Finansman

Şirketinizin vizyonu, misyonu, hedefleri, stratejileri, pazarlama planı, finansal planı, risk analizi gibi unsurları içeren bir plan hazırlamanız gerekir. Buna İş planı diyoruz. Şirketinizin başarı şansını artırmak, yatırımcılarla görüşmek, kredi başvurusu yapmak gibi amaçlar için iş planı hazırlanmalıdır. Finansman, şirketinizin kuruluş ve işletme masraflarını karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz kaynaktır. Finansman, kendi sermayeniz, aile ve arkadaşlarınızdan sağladığınız destek, yatırımcılar, bankalar, devlet teşvikleri, fonlar, kitle fonlaması gibi farklı yollarla sağlanabilir.

 

Hukuki Süreçler

Şirketinizi resmi olarak kayıt ettirmek için yasalara uygun olarak ihtiyaç duyduğunuz belgeleri hazırlamalı ve gerekli izinleri almalısınız. Bu adımlar şirket türüne göre değişmekle birlikte, genel olarak şunları içermektedir:

o          Noter imza sirküleri

o          Kurumsal banka hesabı

o          Şirket yöneticilerinin atanması

o          Vergi numaraları

o          Vergi dairesine kayıt

o          Ticaret siciline kayıt

o          Ticaret odasına kayıt

o          Sosyal güvenlik kurumuna kayıt

o          İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

o          Yevmiye, defter-i kebir, envanter vb. defterlerinin tasdiki

 

İşe Alım, Reklam, Mali Planlama

Şirketinizi kurduktan sonra, işinizi büyütmek ve geliştirmek için işe alım, reklam, mali planlama gibi adımları atmalısınız. İşe alım, şirketinizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli bulmak ve işe almaktır. Reklam, şirketinizin tanıtımını yapmak, müşteri çekmek ve marka bilinirliği oluşturmak için kullanılan bir pazarlama aracıdır. Mali planlama, şirketinizin gider ve gelirlerini takip etmek, karlılık analizi yapmak, bütçe oluşturmak, finansal raporlar hazırlamak gibi faaliyetleri içerir.

İlgili İçerikler:


Anonim Şirket Kurmak | Anonim Şirket Kurma Maliyeti 2024

Şahıs Şirketi Kurmak | Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti 2024

Komandit Şirket Nedir? Komandit Şirket Kuruluş Süreci

Kollektif Şirket Nedir? Kollektif Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak | Limited Şirket Kurma Maliyeti 2024

Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Şirketi Kurmalıyım?

 

Türkiye’de Şirket Kurmak İçin Şirket Türlerini Bilmeniz Gerekir!

Türk Ticaret Kanunu’na göre, Türkiye’de beş tür şirket vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Anonim Şirket

Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan şirketlerdir. Asgari olarak 250 bin TL sermaye ile kurulurlar. Anonim şirketler, borçlarından yalnızca malvarlıkları ile sınırlı olacak şekilde sorumlu tutulurlar. Pay sahipleri, sadece taahhüt ettikleri sermaye payları kadar şirkete sorumludur. Anonim şirketler, payları halka arz olunabilen ve payları borsada işlem görebilen tek şirket türüdür. Anonim şirketlerde, tüm pay sahiplerinin temsil edildiği bir genel kurul ve yönetim, temsil gibi işlerle ilgilenilen bir yönetim kurulu bulunmaktadır.

Limited Şirket

Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan şirketlerdir. Asgari olarak 50 bin TL sermaye ile kurulurlar. Limited şirketler, borçlarından yalnızca malvarlıkları ile sınırlı olacak şekilde sorumlu tutulurlar. Ortaklar, sadece taahhüt ettikleri sermaye payları kadar şirkete sorumludur. Limited şirketler, payları halka arz olunamayan ve payları borsada işlem göremeyen şirket türüdür. Limited şirketlerde, tüm ortakların katıldığı bir genel kurul ve şirketi yöneten bir veya birden fazla müdür bulunmaktadır.

Komandit Şirket

Sermayesi belirli veya belirsiz olan şirketlerdir. Komandit şirketler, adi komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olmak üzere iki türlüdür. Adi komandit şirketlerde, en az bir ortak sınırsız sorumlu, diğer ortaklar ise sınırlı sorumludur. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ise, tüm ortaklar sınırlı sorumludur. Komandit şirketler, payları halka arz olunamayan ve payları borsada işlem göremeyen şirket türüdür. Komandit şirketlerde, sınırsız sorumlu ortaklar şirketi yönetir ve temsil eder. Sınırlı sorumlu ortaklar ise şirketin denetimine katılabilirler.

Kollektif Şirket

Sermayesi belirsiz olan şirketlerdir. Kollektif şirketlerde, tüm ortaklar gerçek kişilerdir ve şirket borçlarından sınırsız ve müteselsil olarak sorumludurlar. Ayrıca, payları halka arz olunamayan ve payları borsada işlem göremeyen şirket türüdür. Kollektif şirketlerde, tüm ortaklar şirketi yönetebilir ve temsil edebilir. Ortaklar, şirketin denetimine katılabilirler.

Kooperatif Şirket

Ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan şirketlerdir. Kooperatif şirketlerde, ortak sayısı ve sermaye miktarı belirli değildir. Kooperatif şirketler, borçlarından yalnızca malvarlıkları ile sınırlı olacak şekilde sorumlu tutulurlar. Ortaklar, sadece taahhüt ettikleri sermaye payları kadar şirkete sorumludur. Kooperatif şirketler, payları halka arz olunamayan ve payları borsada işlem göremeyen şirket türüdür. Kooperatif şirketlerde, tüm ortakların katıldığı bir genel kurul ve şirketi yöneten bir yönetim kurulu bulunmaktadır.

 

Türkiye’de Şirket Kurmak İçin Gerekli Olan Belgeler

Türkiye’de şirket kurmak için gerekli olan belgeler, şirket türüne ve kuruluş amacına göre değişebilir. Ancak genel olarak, şirket kuruluşu için gerekli olan belgeler şunlardır:

Şirket Yöneticilerinin Atanması

Şirketin yönetimini ve temsilini üstlenecek olan kişilerin belirlenmesidir. Şirket yöneticileri, şirket ortakları arasından veya dışarıdan seçilebilir. Şirket yöneticilerinin atanması, şirketin ana sözleşmesinde veya ayrı bir belgede gösterilir. Yöneticilerin atanması, şirketin vergi dairesine ve ticaret siciline tescili ve kaydı için gereklidir.

Kurumsal Banka Hesabı

Şirketin sermayesinin yatırıldığı ve şirket adına işlem yapılan bir banka hesabıdır. Anonim şirketlerde şirketin kuruluşu için, şirketin sermayesinin tamamının veya bir kısmının bu hesaba yatırılması gerekir. Banka, şirketin sermayesinin yatırıldığına dair bir belge verir. Bu belge, şirketin ticaret siciline kaydı için gereklidir. (Not: Limited şirket ve şahıs şirketlerinde sermayenin kuruluş aşamasında yatırılmasına gerek yoktur.)

Ticaret Siciline Tescil

Şirketin ticari faaliyette bulunabilmesi için gereken bir işlemdir. Şirketin kuruluşu için, şirketin bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğüne gerekli belgelerle başvurarak ticaret siciline kayıt olunması gerekir. Ticaret siciline kayıt, şirketin tüzel kişilik kazanmasını sağlar. Ticaret siciline kayıt, şirketin ticaret sicil gazetesinde ilan edilir.

Şirket Defterlerinin Tasdiki

Şirketin gelir ve giderlerini kayıt altına alan defterlerdir. Şirketin kuruluşu esnasında ticaret sicil müdürlüğü tarafından tasdik edilir. Defter tasdik işlemleri, şirketin vergi beyannamesi vermesini sağlar. 2024 yılı defter tasdik ücretleri için başlığa tıklayabilirsiniz.

Ticaret Odasına Kayıt

Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki diğer şirketlerle ilişkilerini düzenleyen bir kuruluştur. Şirketin kuruluşu için, şirketin faaliyet gösterdiği sektöre göre bağlı olduğu ticaret odasına gerekli belgelerle başvurarak ticaret odasına kayıt olunması gerekir. Ticaret odasına kayıt, şirketin faaliyet belgesini almasını sağlar. Faaliyet belgesi, şirketin işyeri açma ve çalışma ruhsatı için gereklidir.

Vergi Dairesine Kayıt

Şirketin vergi mükellefiyetinin başladığını gösteren bir işlemdir. Şirketin kuruluşu için, şirketin bağlı olduğu vergi dairesine gerekli belgelerle başvurarak vergi dairesine kayıt olunması gerekir. Vergi dairesine kayıt, şirketin vergi levhasını almasını sağlar.

İmza Sirküleri

Şirketin ana sözleşmesinin ticaret siciline tescili ve ilanından sonra noter tarafından onaylanmış bir belgedir. Yetkili kişilerin imza örneklerinin yer aldığı resmi belge imza sirküsü olarak adlandırılır. Bu belge resmi işlemlerde ve ticari konular ile ilgili işlemlerde kullanılabilir. Bir kurumu temsil eden ya da temsil yetkisi veren kişiler bu belgeyi birden fazla imza örneği vererek noterden alır. Aynı zamanda belge üzerinde şirketin ve şirketin işlerini yapmak için yetkilendirilmiş olan kişinin sorumluluk alanı ve yetki sınırları da ibare olarak yer alır. Eğer bir belge noter tarafından onaylanmamış ise, geçersiz sayılır. Belge üzerinde hem tüzel kişiye hem de kurumu temsil eden yetkili kişiye ait bazı bilgilerin bulunması gerekir

Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıt

Şirketin çalışanlarının sosyal güvenlik haklarını sağlayan bir kurumdur. Şirketin kuruluşu için, şirketin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna gerekli belgelerle başvurarak sosyal güvenlik kurumuna kayıt olunması gerekir. Sosyal güvenlik kurumuna kayıt, şirketin çalışanlarının sigorta primlerinin ödenmesini sağlar.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Şirketin faaliyet gösterdiği işyerinin uygunluk belgesidir. Şirketin kuruluşu için, şirketin faaliyet gösterdiği işyerinin bağlı olduğu belediyeye gerekli belgelerle başvurarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması gerekir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, şirketin işyerinin yasal olarak faaliyete geçmesini sağlar.

İlgili İçerikler:


Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu ve Çalışma İzni Alınması

Sanal Ofis Nedir? Sanal Ofislerde Şirket Kurmak Yasal Mı?
 

Bu belgeler, Türkiye'de şirket kurmak için genel olarak gereken belgelerdir. Ancak, şirket türüne ve kuruluş amacına göre ek belgeler de istenebilir. Örneğin, yabancı ortaklı bir kişinin Türkiye’de şirket kurabilmesi için, ortakların apostil onaylı pasaport örnekleri, yabancı tüzel şirketlerin apostil onaylı ana sözleşmeleri, apostil onaylı temsilci atama belgeleri gibi belgeler de gerekebilir. Yabancı ortaklı şirket kuruluşu ile ilgili detaylı metni okumak için ilgili içeriklere göz atabilirsiniz.


UYARI: Bu yazıda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel olarak herhangi bir hizmet ya da tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketiniz için ve bireysel olarak karar almadan önce mutlaka profesyonel bir uzmana danışın. SMMM Burak Bayraktar bu yazıda yer alan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan makale ve yazılar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burak Bayraktar’a ait olup kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

En İyi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

0 232 430 21 55
Whatsapp Destek
Facebook
Instagram
Linkedin